Ish Köpvilkor

Köpvillkor

Om Café Fia Jonas AB

Appen och/eller e-handelsplatsen Café Fia Jonas AB (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av Café Fia Jonas AB medorganisationsnummer 559322-5682 (”Säljaren”, ”vi”, eller”oss”). Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformationunder punkt 12 nedan.

Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen

Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkteroch tjänster via Appen/E-handelsplatsen . Avtal om köpinitieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingångetnär vi har bekräftat din beställning i orderbekräftelseeller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användningav en beställd tjänst.

Priser och produkter

Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms iangiven valuta. I kassan presenteras det totala priset,inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgiftoch liknande.

Vi har som mål att alltid hålla Appen/E handelsplatsenuppdaterad vid eventuella förändringar i produktutbudet, menvi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut ilager. Vi eftersträvar att alla priser ochproduktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är heltkorrekta men, reserverar oss för eventuella fel.

Beställning

Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställningska mailadress, namn och telefonnummer anges. Allpersoninformation som anges vid beställning ska vara korrektoch avse den som beställer produkterna. Vi ansvarar inte förutebliven leverans till följd av att otillräcklig ellerfelaktig information har lämnats vid beställningen. Alla dinabeställningar finns under Historik i Appen alt på mail för E-handelsplatsen.

Betalning

I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga förrespektive produkt eller tjänst. Betalning sker genomkortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med deköp- och betalningsvillkor som gäller för respektivebetalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvittoskickas elektroniskt till din angivna e-post.

Kortbetalning

Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard. Debitering avditt betalkort sker direkt.

Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar etteller flera betalkort eller annat betalmedel genom att angekortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort skakortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kodregistreras.

Betalning med Swish

Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt pådet till Swish knutna telefonnummer som anges vid betalning.Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samtlegitimera sig med e-identitet.

Orderbekräftelse och leverans

När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt iAppen/E-handelsplatsen. När din beställning är bekräftad ochredo för leverans för du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen.

Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan, duväljer själv leveransalternativ när du lägger dinbeställning.

Avbeställning (ångerrätt)

När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligtdistansavtalslagen rätt att frånträda beställningen(ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vidköp av tjänsten räknas fristen från beställningen och vid köpav vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då deavgifter du har betalat för den aktuella produkten ellertjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varanskickas tillbaka.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i)produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi intehar påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du villfrånträda en beställning. Observera att försäljning av matinte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt ochvilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrättpå Konsumentverkets hemsida, där också blanketter förutövande av ångerrätt finns tillgängliga.

Produktgarantier

Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper ochbeställer från oss, men du har alltid rätt att reklamerafelaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9). Iden utsträckning som tillverkare av en produkt lämnargarantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.

Reklamation

När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerarså de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att enlevererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skäligtid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontaktaoss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kangodta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet,t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. Eneventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt ochsenast inom 30 dagar från den dag reklamationenslutbehandlats.

Immateriella rättigheter

Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte attupphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåtstill dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annatsätt hantera programvara eller annat material som hör tilloss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inteuteslutande, information och bilder som görs tillgängliga viaAppen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåtarätt till sådan programvara eller material till annan.

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställningkommer Säljbolaget att behandla dina personuppgifter. All vårbehandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vibehandlar dina personuppgifter på vår webbsida här.

Kontakt & Kundtjänst

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligtföljande:

Café Fia Jonas AB

Sturegatan 4, 114 35 Stockholm

kontakt@ishcafe.se

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning,
arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av
underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet
i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan
omständighet.

Generell ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämpligt vingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst.

För att vara berättigad till eventuell ersättning för skadaska din begäran om ersättning framställas inom skälig tidfrån det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Ändring av avtalsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessaallmänna villkor. För genomfört köp gäller alltid de villkorsom har godkänts och accepterats av dig i samband medaktuellt köp.

Tvister och tillämplig lag

Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessaköpvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingmellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådanaförhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kantvisten på din begäran prövas av Allmänn areklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även prövas av allmändomstol varvid svensk rätt ska tillämpas.